Marts 2018

DinCatering – Betingelser og Vilkår for Leverandører

DinCatering ejes og drives af 
DinCatering IVS CVR: 39032880

Ved at indgå en samarbejdsaftale med DinCatering om salg af produkter og ydelser igennem websitet https://dincatering.dk, accepterer du som Leverandør disse Betingelser og Vilkår for Leverandører samt vores privatlivspolitik, og du opfordres hermed til at læse vilkårene grundigt samt at gemme/udskrive dem.

DinCatering – Vilkår og Handelsebetingelser for Virksomheder

1. Om https://dincatering.dk tjenesten
DinCatering er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod forbrugere af catering (herefter ”Brugere eller Brugeren eller Bruger”) og leverandører af catering (Herefter ”Leverandør eller Leverandører, Leverandøren eller Leverandørerne”), hvor Brugere kan anvende https://dincatering.d som platform til at finde, bestille og betale for catering tilbud, produkter eller ydelser (herefter ”tilbud, tilbuddet, tilbuddene”) fra Leverandører, samt give deres anmeldelse af Leverandøren, når de har bestilt og betalt for tilbuddet.

2. Oprettelse og salg af Leverandørens ydelser:
Leverandører oprettes med en profil med information om deres virksomhed på https://dincatering.dk. Leverandører anvender platformen ved at oprette catering tilbud, som herefter sælges igennem https://dincatering.dk.
Profilen er personlig og hver Leverandør må således kun oprette én profil, og alene af en person som er berettiget hertil af selskabet. Der må ikke opgives en anden email adresse end den Leverandøren vil modtage ordre på, og man må ej heller udgive sig for at være en anden end den, man er. I forbindelse med oprettelse af en profil skal Leverandøren vælge et kodeord. Kodeordet må kun anvendes af berettigede personer, og skal opbevares forsvarligt. Kodeordet må derfor ikke videregives til andre end de berettigede hos Leverandøren. Glemmes kodeordet, kan et nyt tildeles, og har du mistanke om, at kodeordet er eller bliver misbrugt, så kontakt DinCatering, der kan spærre kodeordet og tildele Leverandøren et nyt.
Leverandøren accepterer ved profiloprettelsen at modtage juridisk bindende meddelelser herunder fakturaer fra DinCatering, samt information om ordre bestilt igennem DinCatering via den af Leverandøren oplyste e-mail adresse.

3. Salg af Leverandørens ydelser
Når en bruger bestiller et tilbud igennem https://dincatering.dk, sendes tilbuddet direkte til Leverandøren pr. mail. 
Modtagne ordre besvares ved at logge ind på https://dincatering.dk og acceptere eller afvise ordren. Leverandøren er forpligtet til:
A: At besvare alle ordre inden for 48 timer efter ordren er afgivet 
B: At alle ordre hvor Leverandøren er leveringsdygtig accepteres
C: Ved, så snart en ordre er accepteret af Leverandøren, at fremsende Leverandørens egen ordrebekræftelse til Brugeren
D: At prisen pr. kuvert på Leverandørens tilbud på https://dincatering.dk, til alle tider er lig med eller billigere end det billigste tilbud tilgængeligt for Brugeren såvel online som offline
E: Leverandøren accepterer, at alle tilbud formidlet igennem https://dincatering.dk, sælges med de vilkår og betigelser DinCatering beslutter for brugere, og at Leverandørens normale vilkår og betingelser derfor tilsidesættes for alle ordre formidlet igennem DinCatering. Ved besvarelse af ordren, modtager Brugeren en email med Leverandørens svar. Accepteres ordren modtager Brugeren i deres email et link til betaling igennem https://dincatering.dk. Besvarelse af ordrer må alene forestås igennem https://dincatering.dk portalen og altså ikke på nogen anden vis betales.
Når Leverandøren accepterer ordren, er ordren og dens indhold juridisk og økonomisk bindende for såvel Brugeren som Leverandøren.

4. Prøveperiode
Alle Leverandører, kan i forbindelse med køb af et abonnement tilbydes en prøveperiode. Prøveperiodens længde aftales af Leverandøren og DinCatering ved aftalens indgåelse. Aftalen er i prøveperiodens løbetid uden binding og kan, til en hver tid opsiges af Leverandøren eller DinCatering. I prøveperioden tildeles Leverandøren, medmindre andet aftales, et Standardabonnement. Standardabonnementets indhold vil til en hver tid fremgå af https://dincatering.dk/tilmeld_virksomhed/.
Under prøveperioden betaler Leverandøren ingen månedlig abonnementsafgift som ellers defineret jf. afsnit 4. Ydermere kan DinCatering i prøveperioden ikke opkræve gebyrer jf. afsnit 4. Leverandøren betaler i prøveperioden, medmindre andet aftales, kommission jf. standard abonnementet (10% ex. moms pr. accepteret ordre). 
Såfremt Leverandøren ønsker at opsige aftalen, kan det gøres med dags varsel i hele prøveperioden jf. Afsnit 13. Opsigelsen skal sendes skriftligt til [email protected] Er aftalen ikke rettidigt opsagt jf. Afsnit 13, påbegyndes ved udløb af en prøveperiode automatisk en etårig bindingsperiode, af det i aftalen definerede abonnement. Påbegyndes et abonnement er Leverandøren forpligtiget til at leve op til de forpligtigelser disse Vilkår og Betingelser for Virksomheder definerer.

5. Priser, betaling samt betalingsvilkår
Oprettelsen af en profil som Leverandør og anvendelsen af tjenesten er betinget af en månedlig abonnementsbetaling, af en etårigt bindende brugsafgift. Betalingen foretages månedligt forud. Brugsafgiften herfor, er den til enhver tid gældende listepris ved bestilling, som det fremgår af den indgåede aftale. Ved ophør af samarbejdet, jf. afsnit 12, er Leverandøren forpligtet til at fortsætte den månedlige betaling af brugsafgiften indtil udløbet af bindingsperioden. Dette er gældende uanset varigheden af bindingsperioden og tidspunktet for opsigelse af aftalen.
Alle aftaler vedrørende brugsafgifter på https://dincatering.dk er fortløbende, hvorfor der ved udløb af den første bindingsperiode, automatisk vil blive fremsendt en faktura på den efterfølgende periode. Er aftalen ikke rettidigt opsagt jf. Afsnit 13, påbegyndes ved udløb af en bindingsperiode en ny etårig bindingsperiode. Er der givet rabatter eller indgået andre særaftaler om etc. prøveperiode, frafalder disse ved fremtidige forlængelser af bindingsperioden.
Foruden den månedlige brugsafgift er Leverandøren forpligtet til løbende at betale DinCatering kommission af alle solgte tilbud formidlet via https://dincatering.dk. Kommissionen beregnes som en procentdel af den samlede fakturasum (ekskl. moms). Procentsatsen er angivet i Leverandørens aftale med DinCatering.
Kommissionen skal også beregnes af alt ekstraarbejde, som ligger inden for en ordre eller som på anden vis kan anses som tilknyttet såvel indholdsmæssig som tidsmæssigt til ordren. Omfattet af kommissionen er således alt faktureret en kunde, som ikke må anses som køb af tilbehør, som ikke vedrører ordren. Tidsmæssigt gør det sig gældende at følgearbejde og/eller ekstraarbejde, som udføres på baggrund af en accepteret ordre, også er omfattet af kommissionsbetalingen. Kommission faktureres sidste hverdag i hver måned bagud for de salg, der er udført via https://dincatering.dk.
Leverandøren er forpligtiget til, at besvare alle ordre igennem deres kontrolpanel på https://dincatering.dk, senest 48 timer efter tilbuddet er modtaget. Ved for sen besvarelse af en ordre, vil der for hver overskredet 24 timer pålægges et gebyr på DKK 250,00 ekskl. moms pr. ordre. DinCatering er til hver en tid berettiget til at gennemgå historikken for den enkelte Leverandørs afsluttede odre og således også fakturere gebyret med tilbagevirkende kraft, for for sent besvarede ordre. Ved efterfølgende indhentning af Leverandørbedømmelser anmodes Brugeren om at angive dato for svar på deres ordre, samt den endelige pris for deres ordre. Der udføres således systematisk kontrol for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den af Leverandøren angivne pris samt tidspunkt for besvarelse af ordren.
Fakturaer fremsendes den sidste hverdag i hver måned. Leverandøren modtager hver måned 2 fakturaer fra DinCatering. En for betaling af brugsafgiften, samt en for betaling af kommission samt eventuelle gebyrer. Det er Leverandørens forpligtelse at gennemgå modtagne fakturaer for evt. fejl og mangler og inden fakturaens forfaldsdato oplyse DinCatering’s bogholderi herom. Betaling af fakturaer foretages ved at følge linket i fakturaen til betaling igennem Stripe.com. Opstår der tekniske problemer med betaling skal Leverandøren straks og før fakturaens forfaldsdato kontakte og give meddelelse herom. Såfremt betaling ikke sker til den angivne dato for fakturaens forfald er DinCatering berettiget til at suspendere Leverandørens profil indtil indbetalingen af DinCatering’s tilgodehavende har fundet sted. Brugernes eventuelle tvist med Leverandøren er DinCatering uvedkommende og berører på ingen måde DinCatering’s ret til at modtage betalinger fra Leverandøren. DinCatering er berettiget til at opkræve morarenter fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har overskredet betalingsfristen og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. DinCatering er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere samt for fremsendelse af sagen til inkasso. Ved for sen betaling vil Leverandøren i første omgang anmodes om indbetaling via rykker fremsendt pr. email uden yderligere omkostninger. DinCatering er til enhver tid berettiget til at regulere brugsafgiftens og kommissionens størrelse med én måneds varsel. Såfremt Leverandøren ikke kan acceptere en sådan regulering, er denne berettiget til at opsige sit abonnement hos DinCatering med virkning fra udløbet af ovennævnte varsel for regulering. 
DinCatering benytter Stripe.com som betalingsløsning på https://dincatering.dk. Som Leverandør accepteres det, at Brugers betaling for ordre formidlet igennem https://dincatering.dk også foretages igennem https://dincatering.dk og at udbetalingen til Leverandørens bankkonto forestås af Stripe.com.
Som Leverandør på https://dincatering.dk accepterer man, at oprette en profil på Stripe.com, samt at angive alle de oplysninger til Stripe.com der kræves for at gennemføre udbetalinger. Leverandøren accepterer at forbinde Leverandørens konto på Stripe.com med Leverandørens profil på https://dincatering.dk. Leverandører accepterer ydermere, at for hver ordre betalt af Brugeren, betaler Leverandøren et betalingsgebyr til Stripe.com på 1,4 % af ordrens pålydende inkl. moms. + 1,8 kr. Beløbet fratrækkes automatisk ved udbetalingen til Leverandørens bankkonto og fremgår af Leverandørens profil på Stripe.com
Udbetaling til Leverandørens bankkonto forestås af Stipe.com og udbetalinger gennemføres cirka 1 gang ugentligt. Leverandøren accepterer at Leverandøren modtager emails fra Stripe.com vedrørende motaget betaling, samt datoen for udbetalingen.

6. Deling af indhold og upload af eget materiale
Leverandøren giver DinCatering rettighed til, at anvende Leverandørens Logo på https://dincatering.dk. Derudover har Leverandøren mulighed for at uploade eget materiale på https://dincatering.dk. Leverandøren skal i den forbindelse sikre sig, at Leverandøren ikke krænker andres rettigheder, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. DinCatering forbeholder sit retten til at anvende alt materiale som Leverandøren har uploadet til https://dincatering.dk til brug for reklame, markedsføring m.m.

7. Ansvar for eget indhold
Leverandøren har selv rådigheden over sine oplysninger og er selv ansvarlig for det materiale, som er uploadet. DinCatering påtager sig intet ansvar og foretager altså ingen søgning af rettigheder til uploadet materiale. Skulle DinCatering blive mødt med erstatningskrav fra tredjemand, fordi Leverandøren har krænket andres rettigheder, hæfter Leverandøren overfor DinCatering for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, det måtte medføre for DinCatering.

8. Retningslinjer for brug af https://dincatering.dk
Retningslinjer for brug af https://dincatering.dk
Leverandøren er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten. DinCatering forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten.
Leverandøren forpligter sig til alene at have og tage kontakt med Brugere vedrørende Brugerens ordre igennem https://dincatering.dk tjenestens funktioner. Leverandøren er således på ingen måde berettiget til at tage direkte kontakt til Brugeren uden om tjenesten, for på den måde omgå DinCatering tjenesten og dermed DinCatering ret kommission.
I det omfang Leverandøren ikke oplyser DinCatering om, at en ordre har oversteget det indledningsvist igennem tjenesten accepterede og betalte tilbud, eller undlader at give meddelelse om udført ekstraarbejde i direkte tilknytning til ordren, er DinCatering berettiget til at opkræve Leverandøren et strafgebyr svarende til 500% af den oprindeligt accepterede ordre eks. moms. Gebyret påføres den månedlige faktura for betaling af kommission og gebyrer. DinCatering kan til en hver tid afkræve Leverandøren at denne fremlægger DinCatering’s Leverandørens egen dokumentation for ordre formidlet igennem https://dincatering.dk tjenesten. Dokumentationen skal fremsendes til DinCatering straks og uden ugrundet ophold.
Som Leverandør tilknyttet https://dincatering.dk er Leverandøren underlagt DinCatering’s løbende kvalitetskontrol. Det betyder, at alle Brugere efter bestilt ordre opfordres til at anmelde deres oplevelse på DinCatering. Anmeldelserne kan på ingen måde redigeres af Leverandøren. Leverandøren har ret til at klage til DinCatering over en modtaget anmeldelse. DinCatering forbeholder sig retten til at vurdere Brugeren og Leverandørens synspunkter og DinCatering alene træffer afgørelse om en anmeldelse er retvisende for den udførte ordre. Leverandøren accepterer ydermere at dennes kontrolrapporter fra fødevarestyrelsen er tilgængelig på DinCatering. 
Ved grov misligholdelse, af de forpligtigelser Leverandøren påtager sig ved indgåelse af aftale med DinCatering, kan aftalen efter DinCatering’s ønske, opsige aftalen mellem DinCatering og Leverandøren. Grov misligholdelse omfatter, men ikke udelukkende, fremsendelse af svigagtige oplysninger til såvel Brugeren som DinCatering. Gentagne negative kontrolrapporter hos fødevarestyrelsen. Gentagne for sen betaling af udestående til DinCatering, samt forsøg på omgåelse af de i dette dokument indeholdende vilkår og betingelser. Ved DinCatering’s opsigelse af aftalen på baggrund af grov misligholdelse accepterer Leverandøren straks efter opsigelse, at betale den resterende del af brugsafgiften x 2, der resterer af de 2 års bindingsperiode, til DinCatering.

9. Oplysninger til Leverandøren på https://dincatering.dk
Leverandøren accepterer, at DinCatering, og alle der anvender tjenesten må sende meddelelser via det på tjenesten fungerende beskedsystem samt på den, af Leverandøren, oplyste e-mail og telefonnummer. Der kan ydermere forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra DinCatering og vores samarbejdspartnere.
Leverandøren er til enhver tid berettiget til at til- og framelde sig modtagelsen af nyhedsbreve. DinCatering forbeholder sig retten til at bruge Leverandørens e-mail-adresse til at sende fremsendelse af besked om modtagelse af modtagne ordre, samt anden vigtig information om https://dincatering.dk tjenesten, oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af vilkår, driftsoplysninger, samt nye eller ændrede funktioner på https://dincatering.dk.

10. Brug af Leverandørens oplysninger og materiale
Leverandørens kontaktoplysninger, herunder e-mail-adresse, telefonnummer samt alt materiale, der angives på eller uploades til https://dincatering.dk, accepteres af Leverandøren at gøres tilgængelig for https://dincatering.dk’sYdermere, at DinCatering har uindskrænket brugsret til alt uploadet materiale. Yderligere forbeholder DinCatering sig retten til at indsamle date til brug for statistik samt erfaringsdata.

11. Rettigheder til https://dincatering.dk og indhold på websitet
DinCatering ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder til https//dincatering.dk tjenesten, og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på siden, samt alt andet der stilles til rådighed af DinCatering.

12. Persondata
DinCatering er jf. Persondataloven dataansvarlig, i forhold til eventuelle stamdata, som Leverandøren imod forventning indtaster på sin profil, som kan kategoriseres som ”personhenførbare personoplysninger”. Alle data Leverandøren selv valgfrit indtaster og materiel der uploades på tjenesten, er Leverandøren selv dataansvarlig, jf. Persondataloven, og DinCatering er databehandler.

13. Ansvarsbegrænsning
DinCatering tilstræber, at tjenesten altid er online og tilgængelig. Der kan dog forekomme tidspunkter hvor tjenesten ikke er tilgængelig, og DinCatering vil så vidt det er muligt forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten. DinCatering kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig.
DinCatering tager løbende backup af tjenesten og indhold, men datatab kan desværre forekomme, og Leverandøren anbefales at tage egen backup, herunder af modtagne ordre m.v. DinCatering fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af Leverandørens data, herunder uploadet materiale.
DinCatering fraskriver sig ydermere ansvaret for ethvert tab, direkte som indirekte, som Leverandøren måtte blive påført ved brug af tjenesten, eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som Leverandøren måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten.
DinCatering er alene formidler af tilbud og ordre fra Leverandører og Brugere på tjenesten. DinCatering fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling, herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance, tilbud og ordre. DinCatering er, da betalingen, på trods af, at den gennemføres igennem https://dincatering.dk aldrig i besiddelse af betalingen for nogen ordre, da disse overføres direkte til Leverandøren igennem Stripe.com, og er således ikke ansvarlig for eventuelle fejl i udbetalingen af beløb for ordre imellem Bruger og Leverandør. Enhver tvist i henhold til udbetaling til Leverandøren er altså imellem Leverandøren og Stripe.com. DinCatering fraskriver sig således ligeledes ethvert ansvar for arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler.
Såfremt DinCatering til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset ansvarsgrundlag, er DinCatering ansvar over for Leverandører begrænset til maksimalt DKK 1.000

14. Profilens opsigelse og sletning
Leverandøren kan opsige sin profil med 1 måneds varsel til udgangen af en bindingsperiode, medmindre andet aftales. Under en eventuel prøveperiode, kan aftalen af begge parter opsiges med dags varsel. Opsigelse skal af Leverandøren sendes skriftligt til [email protected] med referencen ”Opsigelse af profil”. 
Opsigelse kan af DinCatering ske med en uges varsel, medmindre andet aftales, såfremt DinCatering finder dette nødvendigt, og opsigelsen ikke sker på baggrund af grov misligholdelse, hvorved opsigelse fra DinCatering side, kan ske med dags varsel.

15. Misligholdelse
DinCatering er berettiget til at ophæve samarbejdet helt eller delvist i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler Leverandøren i medfør af nærværende betingelser.

16. Ændring af disse vilkår
DinCatering forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil DinCatering varsle ikrafttrædelsen af de ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og /eller sendes som direkte besked til Leverandøren over tjenesten eller på e-mail.
De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelige på tjenesten. Priser kan alene reguleres i henhold til punkt 4 herom. Skulle dele af disse Betingelser og Vilkår i henhold til dansk lovgivning blive ugyldige, vil denne ugyldighed alene omfatte den specifikke del af disse Betingelser og Vilkår som er ugyldige og altså på ingen måde omfatte de dele af disse Betingelser og Vilkår som ikke påvirkes af ugyldighede

17. Overdragelse af profil
Din Leverandørprofil er personlig, og kan ikke overdrages uden DinCatering’s skriftlige samtykke. DinCatering forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som Leverandør modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

18. Konkurrence klausul
Som Leverandør hos DinCatering er Leverandøren forpligtigtet til, ikke at samarbejde med andre online cateringportaler. Dette gælder under hele bindingsperioden.

19. Kontaktoplysninger
https://dincatering.dk tjenesten drives af:
DinCatering IVS
CVR: 39032880
Byagervej 115 1.mf
3460 Birkerød 
Danmark
Tlf: +45 60 61 28 50
E-mail: [email protected]

20. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem DinCatering og en Leverandør, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved DinCaterings til enhver tid værende værneting.